Ontstaan

Voedselbanken zijn in Nederland ontstaan in 2002. In 2005 steeg het aantal voedselbanken van 22 in september naar 40 in december van dat jaar. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financieel schulden te hebben. Sinds 15 mei 2013 bestaat er een vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Op dit moment tellen we 169 voedselbanken in Nederland en zijn er ongeveer 140.000 mensen afhankelijk van een voedselbank.

De voedselbank Veendam is op 1 januari 2009 opgericht. Bij deze voedselbank zijn ongeveer 30 vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat er twee keer per week circa 200 voedselpakketten worden samengesteld en aangeboden.

Missie en visie

Na een turbulente periode in 2018, is er begin 2019 een nieuw bestuur aangetreden en zijn we geleidelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen. Belangrijkste punt waaraan in eerste aanleg is gewerkt: zo snel mogelijk een nette voedselbank zijn waar mensen respectvol met elkaar en met cliënten omgaan.

Wij willen met onze nieuwe aanpak een nog betere bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom willen we de organisatie verder versterken; de samenwerking met andere voedselbanken, gemeente, hulpverleningsinstanties, bedrijven, supermarkten, kerken, verenigingen en inwoners verder versterken, om zo de positie van de allerarmsten te verbeteren.

Activiteiten

Door deelneming aan het armoede pact in onze gemeente versterken we de samenwerking met andere betrokkenen die ook aan armoedebestrijding werken. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wij zijn voor een te groot deel afhankelijk van incidentele bijdragen om onze kosten te voldoen. In samenspraak met bedrijfsleven, kerken en scholen proberen we een groter deel van onze middelenverwerving structureel te maken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Klaas Steenhuis, voorzitter

Klaas leidt bestuursvergaderingen, is de externe woordvoerder en onderhoudt perscontacten. Hij vertegenwoordigt de voedselbank Veendam provinciaal en landelijk.

Yvonne MMC Verhoeven, secretaris

Yvonne is het centrale correspondentieadres, notuleert bestuursvergaderingen en stelt het jaarverslag op. Ook maakt zij interne en externe nieuwsbrieven.
Neventaak: Voedselveiligheid en Arbo- beleid.

Wim Dethmers; penningmeester

Wim is de beheerder van de financiën van de voedselbank Veendam e.o.
Stelt kwartaal en jaarrekening op en maakt de begroting. Doet investeringsvoorstellen en fondsaanvragen. Ook coördineert Wim de sponsorwerving

Gea Schonewille; bestuurslid vrijwilligers

Albert Greven: bestuurslid

Albert is contactpersoon voor scholen en hulpverleningsorganisaties.

ANBI informatie

Naam instelling: Voedselbank Veendam en Omstreken
Fiscaal nummer: 822569899
IBAN: NL10RABO0154057118 t.n.v. Voedselbank Veendam e.o.

Voedselbank Veendam heeft de ANBI-status.  Op deze pagina staat alle informatie die we in het kader van ANBI publiceren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons jaarverslag, het beleidsplan en de begroting van Voedselbank Veendam, dan kunt u deze documenten hier downloaden.

Beloningsbeleid:
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, hetgeen ook geldt voor hun bestuursleden. De Voedselbank biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid om de gewerkte uren vergoed te krijgen. Deze ( vrijwilligers)vergoeding is gemaximaliseerd tot de wettelijk door de fiscus vastgestelde vergoeding, en dit alles ter beoordeling van het bestuur. Indien men geen gebruik maakt van deze mogelijkheid maar wel kosten maakt (onkosten- en reisvergoedingen ) zullen deze volgens de richtlijnen van de fiscus worden vergoed.

Voordeel ANBI status voor donateurs:
Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

U kunt onze ANBI status verifiëren op de website van de Belastingdienst.

Steun ons

Voor het verantwoord draaiende houden van Voedselbank Veendam e.o. zijn structurele inkomstenbronnen nodig, zodat ook in de toekomst de rekeningen voor huur, elektriciteit, brandstof en onderhoud kunnen worden voldaan. Daarnaast zijn er natuurlijk periodiek vervangingsinvesteringen nodig voor bijvoorbeeld koel/vriesapparatuur.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die slechts voor ca 40% van haar begroting door de gemeente wordt ondersteund.

Omdat wij de ANBI-status van de belastingdienst hebben gekregen, kan het doen van giften fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL10RABO0154057118 t.n.v. Voedselbank Veendam e.o.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode: Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen: Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Klant worden bij Voedselbank Veendam?

Lees meer