Skip to main content

Over Voedselbank Veendam

Kom meer te weten over onze voedselbank

Lees verder

Ontstaan

Voedselbanken zijn in Nederland ontstaan in 2002. In 2005 steeg het aantal voedselbanken van 22 in september naar 40 in december van dat jaar. Van de mensen die een beroep doen op de Voedselbank blijkt 83% financieel schulden te hebben. Sinds 15 mei 2013 bestaat er een vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Op dit moment tellen we 172 voedselbanken in Nederland en zijn er ongeveer 148.000 mensen afhankelijk van een Voedselbank.

De Voedselbank Veendam is op 1 januari 2009 opgericht. Bij deze Voedselbank zijn ongeveer 30 vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat er 1x keer per week circa 100 voedselpakketten worden samengesteld en aangeboden.

Missie en visie

Na een turbulente periode in 2018, is er begin 2019 een nieuw bestuur aangetreden en zijn we geleidelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen. Belangrijkste punt waaraan in eerste aanleg is gewerkt: zo snel mogelijk een nette voedselbank zijn waar mensen respectvol met elkaar en met cliënten omgaan.

Wij willen met onze nieuwe aanpak een nog betere bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom willen we de organisatie verder versterken; de samenwerking met andere voedselbanken, gemeente, hulpverleningsinstanties, bedrijven, supermarkten, kerken, verenigingen en inwoners verder versterken, om zo de positie van de allerarmsten te verbeteren.

Activiteiten

Voedselbank Veendam werkt samen met andere organisaties in een netwerk in Veendam , om gezamenlijk een poging te doen armoede te bestrijden. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Wij zijn voor een te groot deel afhankelijk van incidentele bijdragen om onze kosten te voldoen. In samenspraak met bedrijfsleven, kerken en scholen proberen we een groter deel van onze middelenverwerving structureel te maken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Henk Mollema, voorzitter

• e-mail: voorzitter@voedselbankveendam.nl
• tel: 06-30806692

Henk leidt bestuursvergaderingen, is de externe woordvoerder en onderhoudt perscontacten. Zij vertegenwoordigt de voedselbank Veendam provinciaal en landelijk.

Yvonne MMC Verhoeven, secretaris

Yvonne is het centrale correspondentieadres, notuleert bestuursvergaderingen en stelt het jaarverslag op. Ook maakt zij interne en externe nieuwsbrieven.
Neventaak: Voedselveiligheid en Arbo- beleid.

Feike Voorwinden; penningmeester

• e-mail: penningmeester@voedselbankveendam.nu
• tel: 06-23695151

Feike is de beheerder van de financiën van de voedselbank Veendam e.o.
Stelt kwartaal en jaarrekening op en maakt de begroting. Doet investeringsvoorstellen en fondsaanvragen. Ook coördineert Feike de sponsorwerving

Gea Schonewille; bestuurslid vrijwilligers

Albert Greven: bestuurslid

Albert is contactpersoon voor scholen en hulpverleningsorganisaties.

ANBI informatie

Naam instelling: Voedselbank Veendam en Omstreken
Fiscaal nummer: 822569899
IBAN: NL10RABO0154057118 t.n.v. Voedselbank Veendam e.o.

Voedselbank Veendam heeft de ANBI-status.  Op deze pagina staat alle informatie die we in het kader van ANBI publiceren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons jaarverslag, het beleidsplan en de begroting van Voedselbank Veendam, dan kunt u deze documenten hier downloaden.

Beloningsbeleid:

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, hetgeen ook geldt voor hun bestuursleden. De Voedselbank biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid om de gewerkte uren vergoed te krijgen. Deze ( vrijwilligers)vergoeding is gemaximaliseerd tot de wettelijk door de fiscus vastgestelde vergoeding, en dit alles ter beoordeling van het bestuur. Indien men geen gebruik maakt van deze mogelijkheid maar wel kosten maakt (onkosten- en reisvergoedingen ) zullen deze volgens de richtlijnen van de fiscus worden vergoed.

Voordeel ANBI status voor donateurs:

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

U kunt onze ANBI status verifiëren op de website van de Belastingdienst.

Voor het verantwoord draaiende houden van Voedselbank Veendam e.o. zijn structurele inkomstenbronnen nodig, zodat ook in de toekomst de rekeningen voor huur, elektriciteit, brandstof en onderhoud kunnen worden voldaan. Daarnaast zijn er natuurlijk periodiek vervangingsinvesteringen nodig voor o.a. koel/vriesapparatuur en transportmiddelen.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die slechts voor ca 40% van haar begroting door de gemeente wordt ondersteund.

Omdat wij de ANBI-status van de belastingdienst hebben gekregen, kan het doen van giften fiscaal aantrekkelijk voor u zijn. Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL10RABO0154057118 t.n.v. Voedselbank Veendam e.o.

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze cliënten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke Voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen., verwijzen wij naar:

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen-/integriteit-en- vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken, via  https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen-/integriteit-en -vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van

Klachten of suggesties?
De Voedselbank Veendam wil graag leren van uw reacties. Heeft u een klacht of suggesties, dan horen wij dit graag. U kunt reageren naar info@voedselvankveendam.nu

Klachtenregeling voor cliënten

Heeft u een klacht dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuur van de voedselbank  op info@voedselbankveendam.nu. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en gaan er vanuit dat we er samen uit komen. Lukt dat niet dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de commissie van wijzen van Voedselbank Nederland. De klacht kan worden gestuurd naar het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachten worden doorgezonden naar de voorzitter van de commissie.

Klachtenregeling voor vrijwilligers

 • Bespreek zo mogelijk jouw ergernis over de gebeurtenis met degene op wie jij boos bent of aan wie jij je ergert. Betreft het een collega – vrijwilliger, dan ga je met haar/hem in gesprek.
 • Lukt het niet om jouw ergernis met de collega vrijwilligers te bespreken, bespreek het dan met de coördinator van je uitgiftelocatie, die kan proberen om in een gesprek met jouw collega – vrijwilliger het probleem op te lossen.
 • Praat jij liever eerst met de coördinator Vrijwilligers dan kun jij  haar mailen of bellen info@voedselbankveendam.nu of 06 53483244.
 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij je als vrijwilliger onheus behandeld voelt door jouw coördinator of het bestuur of een bestuurslid. Dan is de eerste stap om dit te melden aan de vertrouwenspersoon. Hierop zal een gesprek volgen met een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur. In dit geval kun je contact opnemen met info@voedselbankveendam.nu. Het Algemeen Bestuur zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week na ontvangst van jouw klacht, laten weten hoe (en door wie) jouw klacht zal worden beoordeeld of behandeld. Het bestuur zal uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht uitspraak doen (behoudens verlenging van deze termijn).
 • Ben je het met deze uitspraak niet eens, dan kun je de klacht schriftelijk voorleggen aan de commissie van wijzen van Voedselbank Nederland. De klacht kan worden gestuurd naar het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachten worden doorgezonden naar de voorzitter van de commissie. Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland

De vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland:

 • Vangt je op en laat je je verhaal doen, geeft advies en biedt hulp
 • Gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • Kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • Neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Klachtenregeling voor  hulpverleners en leveranciers

Klachten van  hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Voedselbank Veendam. Een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur zal met de klager in gesprek gaan en al dan niet na overleg met de persoon die het betreft een uitspraak doen. U kunt deze klachten sturen naar: info@voedselbankveendam.nu

Klant worden bij Voedselbank Veendam?

Aanmelden